Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Praktijk Wiyo en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.
Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Praktijk Wiyo geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities
Praktijk: Praktijk Wiyo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32130360
Therapeut: Marjo Post, eigenaar Praktijk Wiyo.
Marjo Post is gediplomeerd Shiatsu Therapeut volgens de eisen van de FONG.

 Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen en/of van de website   Praktijk-Wiyo.nl gebruikmaken;

Website: www Praktijk-Wiyo.nl is eigendom van Praktijk Wiyo


Aansprakelijkheid
Praktijk Wiyo streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Praktijk Wiyo geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen.
De cliënt blijft ten alle tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband houdt. 

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheid)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.
De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies, voor aanvullend advies een arts te consulteren.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
De therapeut zal alle informatie over de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als therapeut daartoe wettelijk verplicht is danwel de cliënt de therapeut daar schriftelijk toestemming toe heeft gegeven. De dossiers worden 20 jaar bewaard.

 Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen contant of per bankovermaking te worden voldaan.
Consulten op afstand (telefonisch, Skype of via mail) dienen vooraf te worden voldaan op het door Praktijk Wiyo aangegeven bankrekeningnummer.

Annulering afspraak

Een afspraak kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt. 

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren en liefst schriftelijk te worden geannuleerd.

Bij annulering van een afspraak korter dan 24 uur van te voren is de cliënt de volledige consultkosten verschuldigd. Wanneer een afspraak door cliënt niet wordt nagekomen zonder berichtgeving vooraf aan Praktijk Wiyo, is de cliënt de volledige consultkosten verschuldigd. 

Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van Praktijk Wiyo, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.
Indien er vooraf is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.
Bij het niet doorgaan van een consult is Praktijk Wiyo op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

 

Vragen of klachten
Heb je vragen of klachten, of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je mailen naar: info@praktijk-wiyo.nl 

De overheid heeft met de wetgeving Wkkgz als doel om kwaliteit in de zorg te verbeteren, hiervoor is openheid over klachten binnen de zorg noodzakelijk om er vervolgens van te kunnen leren.

Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als je de kwestie eerst met je therapeut bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het je therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesp

Als jullie er samen niet uitkomen
Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld. 

Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir.
E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538. 

Geschillencommissie: bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen. 

Kosten
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen. 

Waarover kun je een klacht indienen?
Je kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die je van je therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen. 

Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)  
Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ. Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG  Roosendaal, telefoonnummer 0165 – 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de VBAG.  Het secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer 040 283 8988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. Je kunt ook een e-mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

 

Wijzigingen
Praktijk Wiyo behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum. 

Eigendomsrechten
Alle foto’s en afbeeldingen op deze website zijn exclusief eigendom van Praktijk Wiyo en mogen niet zonder schriftelijke toestemming
van Praktijk Wiyo worden vermenigvuldigd of anderszins gebruikt. Getoonde logo’s zijn eigendom van de betreffende instituten.

 

De laatste wijzigingen: d.d. 4 april 2021