Praktijk Wiyo: gevestigd aan Anna van Goghstraat 17, 7207KN Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Marjo Post is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Wiyo, zij is te bereiken via info@praktijk-wiyo.nl

Contactgegevens: www.praktijk-wiyo.nl Anna van Goghstraat 17, 7207KN Zutphen telefoon 0031575723002

Praktijk Wiyo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Praktijk Wiyo verwerkt onderstaande persoonsgegevens van jou:
Persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn: zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Medische relevante informatie, voor zover van belang voor onze dienstverlening aan jou. Geautomatiseerde besluitvorming:
Praktijk Wiyo neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Wiyo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Praktijk Wiyo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Wettelijk verplichte gegevens: 7 jaar.
Medische relevante informatie 20 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk Wiyo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. (b.v. accountant)
Praktijk Wiyo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Praktijk Wiyo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Veiligheid website: De communicatie tussen jou en onze website is veilig en heeft een SSL certificaat (herkenbaar aan het slotje in de adresbalk.

Google: We hebben een bewerkersovereenkomst met Google en gebruiken Google Analytics. Google Analytics slaat geen persoonlijke gegevens van je op en kijkt alleen naar hoe onze website wordt gebruikt c.q. bekeken.
IP adressen worden anoniem verstuurd. Gebruikersgegevens worden niet met Google of diensten van Google gedeeld.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Wiyo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijk-wiyo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, op jouw verzoek. Uiterlijk binnen vier weken,

Praktijk Wiyo wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl /nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Praktijk Wiyo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@praktijk-wiyo.nl

Praktijk Wiyo verwerkt/gebruikt de volgende gegevens van jou:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Gezondheid
– Medische gegevens
– Voor het afhandelen van jouw betaling
– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijk-wiyo.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

De laatste wijzigingen: d.d. 30 maart 2021